Contact Information

@--Postal Address--

Taiwan:

Huang-Chia Shih
Department of Electrical Engineering
Yuan Ze University
R70630, Build. 7, No. 135, Yuandong Rd., Taoyuan, Chungli, Taiwan 32003, R.O.C.

USA:

Huang-Chia Shih
Department of Electrical Engineering
University of Washington
Paul Allen Center, 333R, BOx 352500 Seattle, WA 98195, USA


@--Phone & Fax--

Phone: +886-3-463-8800 ext.7122 (within Taiwan: 03 463 8800 ext.7122)
Fax: +886-3-463-9355 (within Taiwan: 03-463-9355)

@--E-mail & Web--

E-mail: hcshih@saturn.yzu.edu.tw, hc.shih@gmail.com
Homepage: http://www.oz.nthu.edu.tw/~d917904/
Lab Homepage: http://oz.nthu.edu.tw/~d917904/yzu/recuiting.html